ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR SLOEPEN – SLOEPVAREN.NL

Laatst gewijzigd: 16 maart 2009

Download Algemene Voorwaarden

Download de algemene voorwaarden in pdf

Artikel 1 – Begripdefinities
A. de verhuurder: Sloepvaren.nl te Kraggenburg
B. de huurder: de contractspartner (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) van Sloepvaren.nl te Kraggenburg
C. het huurcontract: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven
Artikel 2 – Verplichtingen van de verhuurder
2.1 Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
2.2 De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.
Artikel 3 – Verplichtingen van de huurder
3.1 De huurder is verplicht de inventaris vermeld op de door de verhuurder aan de huurder ter hand te stellen inventarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaargebied behorende veiligheidsuitrusting te controleren op aanwezigheid. Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de huurder hiervan, voor afvaart, de verhuurder in kennis te stellen.
3.2 Voor de afvaart dienen partijen de conditielijst voor akkoord af te tekenen. De verhuurder stelt een afschrift van de afgetekende conditie aan de huurder ter hand.
3.3 De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
3.4 Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.
3.5 De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden, zijn voor rekening van de huurder. De verhuurder neemt de kosten van de brandstof op zich.
3.6 De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder betaalt de huurder de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.
3.7.1 De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.
3.7.2 Niet-nakoming van het bepaalde in lid 3.7.1 kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.
Artikel 4 – Aansprakelijkheid
4.1 De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door ��n van zijn medeopvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
4.2 De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 2 bedoelde verzekering in geval hij het vaargebruikt in het niet tussen hem en de verhuurder overeengekomen vaargebied.
Artikel 5 – Betaling, in verzuim zijn, wanprestatie
5.1 Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt,
kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen. De huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de verhuurder laatstgenoemde niet kan worden toegerekend. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
5.2.1 Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend.
5.2.2 Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 3.7.1 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.
5.3.1 Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur niet voldoet dan wel zijn verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de datum dat de verhuurder hem terzake schriftelijk in gebreke heeft gesteld, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De verhuurder kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst voor ontbonden houden en het vaartuig onmiddellijk tot zich nemen.
5.3.2 Ingeval de huurder met betaling in verzuim is, is de verhuurder gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. E�n en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden.
5.3.3 Indien ��n van de partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op de tussen hen gesloten huurovereenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de ene partij aan de andere partij verschuldigde bedrag met een minimum van � 115,00, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten, tenzij de wederpartij bedat met een lager minimum had kunnen worden volstaan. E�n en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden.
Artikel 6 – Reclame, Annulering
6.1 Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen. In geval van annulering is de huurder aan de verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd te hoogte van 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen 72 uur v��r de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode.
6.2 In geval van annulering door de huurder kan hij de verhuurder om indeplaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval vorenbedoelde derde voor de verhuurder acceptabel is, is de huurder slechts 10% van de overeengekomen huursom met een minimum van � 45,00 en een maximum van � 115,00 verschuldigd.
6.3 Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de huurder de klacht heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis te worden gebracht van de verhuurder. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de huurder.
Artikel 7 – Geschillen, toepasselijk recht
7.1 Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlands rechtscollege dan wel de hierna te noemen geschillencommissie is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
7.2 De huurder moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de verhuurder heeft voorgeschriftelijk bij de rechtbank aanhangig maken onder vermelding van namen en adressen van de huurder en van de verhuurder en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis.
Artikel 8 – Afwijkingen en wijzigingen van de voorwaarden
8.1 Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.